• Dankzij onderdelennetwerk heb ik een gloednieuwe primer bumper voor mijn peugeot 307 kunnen vinden voor een absolute spotprijs. Ga hier zeker nog eens terugkomen!

  "
  Johan, Rotterdam
 • Tijden gezocht naar uitlaat voor mijn overjarige Ford Escort uit 1988. Bij onderdelennetwerk eindelijk gevonden! Ben helemaal gelukkig!

  "
  Henk, Utrecht
 • Bij onderdelennetwerk vond ik eindelijk wat ik nodig had: een setje matchende buitenspiegels voor mijn BMW 323 uit 1992!

  "
  Hans, Amsterdam

Algemene voorwaarden

1-3
PRIVACYBELEID
1. ALGEMEEN:
Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld.
Onderstaand wordt de omgang van Onderdelen Netwerk.nl B.V. met uw persoons- en
bedrijfsgegevens beschreven waaronder begrepen het verzamelen, gebruiken en delen van deze
gegevens. Dit in relatie tot de door haar geëxploiteerde website(s) zoals bijvoorbeeld
www.onderdelennetwerk.nl en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING:
Wanneer u gebruik maakt van de website van Onderdelen Netwerk.nl B.V. staat u haar
ondermeer toe dat zij, voor zover zij dit wenselijk acht, de volgende gegevens van u verzamelt en
verwerkt.:
- van alle bezoekers, kopers, bieders op haar website verzamelt en verwerkt Onderdelen
Netwerk.nl B.V. standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op pageviews,
verkeer van en naar haar website. Ook geldt dit ten aanzien van achtergelaten gegevens ten
aanzien van IP-adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere adresuitingen voor zover
opgegeven.
- van adverteerders verzamelt Onderdelen Netwerk.nl B.V. het IP-adres, e-mailadres, per
wanneer de adverteerder actief is op Onderdelen Netwerk.nl B.V. en, voor zover opgegeven,
naam- adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer en advertentiegegevens. Bij betaling
door de adverteerder geldt dit evenzo ten aanzien van bank– en creditcardgegevens, daaronder
begrepen de rekeningnummers. NB: Deze financiële gegevens worden slechts voor eigen
gebruik en voor direct betrokken derden, zoals bijvoorbeeld het incassobureau en/of
advocatuur gebruikt.
- van gecontroleerde verkopers verzamelen/bewaren wij de naam- adres- en
woonplaatsgegevens, buitenland (indien van toepassing) en -uitsluitend om de juistheid van
gegevens te controleren- een kopie van een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs alsmede een
kopie van een recent bank- of giroafschrift.
- van deelnemers aan een forum heeft Onderdelen Netwerk.nl B.V. eveneens het recht IPadressen
en de gegevens die zij op het forum hebben geplaatst te verzamelen en te verwerken.
- van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelt en verwerkt Onderdelen
Netwerk.nl B.V. naam- adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres en inzending voor de actie
of prijsvraag.
- van mensen die een bericht sturen aan de helpdesk verzamelt en verwerkt Onderdelen
Netwerk.nl B.V. IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking.
- naar aanleiding van meldingen kan Onderdelen Netwerk.nl B.V. informatie, persoonsgegevens
inbegrepen, verwerken over bepaalde geschillen tussen adverteerders en gebruikers/bezoekers,
ondermeer door deze gegevens op te slaan in een database van Onderdelen Netwerk.nl B.V.. De
in dit kader verwerkte gegevens worden niet op grond van eigen onderzoek vastgelegd door
Onderdelen Netwerk.nl B.V., maar zijn afkomstig van gebruikers van de website die middels
een melding informatie aan Onderdelen Netwerk.nl B.V. verstrekken.
- Voortvloeiend uit de meldingen kan Onderdelen Netwerk.nl B.V. informatie verwerken,
persoonsgegevens inbegrepen, over (veronderstelde) inbreuken op intellectuele
eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.
 
Cookies, webbakens
Begripsverklaring:
1. Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.
Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies, waaronder cookies
gebaseerd op Flash-technologie). Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u
uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van
uw webbrowser. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet
beschadigen.
2. Webbakens zijn elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst.
2-3
Onderdelen Netwerk.nl B.V. of haar serviceproviders kunnen gebruik maken van cookies of
webbakens op sommige van haar webpagina’s. Onderdelen Netwerk.nl B.V. kan sessie cookies
gebruiken om bijvoorbeeld het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente
cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u
kan worden geoptimaliseerd. Onderdelen Netwerk.nl B.V. kan permanente cookies gebruiken om
bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de website te zetten en om informatie te verzamelen over
haar klanten voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van serviceinformatie
over haar producten en diensten en gerichte marketing rond haar producten en
diensten, evenals gerichte marketing van haar groepsmaatschappijen en eventueel (indien u daar
toestemming voor hebt gegeven) door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Ook kan Onderdelen
Netwerk.nl B.V. permanente cookies gebruiken om het vertrouwen in en de veiligheid van haar
website te bevorderen.
Het gericht gebruik van cookies kan Onderdelen Netwerk.nl B.V. helpen bij het maken van
analyses over het gebruik van haar website en stelt Onderdelen Netwerk.nl B.V. in staat om haar
klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Ook stelt het gebruik
Onderdelen Netwerk.nl B.V. in staat om de promotionele effectiviteit te meten en om het
vertrouwen in en veiligheid van onze website te bevorderen.
 
Ter informatie;
- bepaalde aan te bieden en aangeboden functionaliteiten zijn alleen beschikbaar door gebruik
van cookies,
- Onderdelen Netwerk.nl B.V. kan cookies gebruiken om haar te helpen u te identificeren en uw
ingelogd-status te behouden;
- U bent vrij om cookies te weigeren voor zover uw browser u daartoe in staat stelt. Het kan wel
uw gebruik van sommige websites of diensten van Onderdelen Netwerk.nl B.V. in de weg
staan. Raadpleeg desgewenst de helpfunctie van uw browser en de Flash-instellingen.
Onderdelen Netwerk.nl B.V. kan met serviceproviders werken die cookies of webbakens op uw
computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u de
website van Onderdelen Netwerk.nl B.V. gebruikt. De verkregen informatie stelt hen in staat om
Onderdelen Netwerk.nl B.V. te helpen bij inhoudelijk klantgerichte reclame. Het is niet de
bedoeling dat deze bedrijven enige persoonsgegevens over u verzamelen met behulp van deze
technologieën.
 
3. DOEL GEGEVENSVERWERKING EN DOORGIFTE:
De verkregen gegevens worden door Onderdelen Netwerk.nl B.V. enkel ten behoeve van eigen
gebruik aangewend en beperkt voor derden. Hierbij dient u o.a. te denken aan:
- het leveren van onze diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor
handel op www.onderdelennetwerk.nl en andere ondersteunende promotionele activiteiten;
- het bevorderen van veilige handel via Onderdelen Netwerk.nl B.V., het detecteren en opvolgen
van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via haar website;
- ten behoeve van gebruikers voor het beantwoorden van hun vragen;
- het vastleggen/constateren van meldingen aangaande geschillen en (vermeende) inbreuken op
intellectuele eigendomsrechten;
- het aan bepaalde derden verstrekken van (persoons)gegevens, zoals rechthebbenden,
toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties, indien
Onderdelen Netwerk.nl B.V. daartoe gehouden is op grond van wet- en regelgeving of daartoe
aanleiding ziet op grond van dit privacybeleid;
Dit kan evenzo geschieden in civielrechtelijke kwesties ten behoeve van de waarheidsvinding bij
een geschil waarbij Onderdelen Netwerk.nl B.V. rechtens direct, of wel indirect betrokken is of
kan gaan worden
- het afdwingen van naleving van gebruiksvoorwaarden en/of beleidsregels van Onderdelen
Netwerk.nl B.V.;
- het innen van vergoedingen;
- Voor zover er sprake is van eenmalige machtiging(en) worden het gebruikte
bankrekeningnummer en de adresgegevens door Onderdelen Netwerk.nl B.V. bewaard om
ertoe bij te dragen, dat u deze gegevens maar één keer hoeft in te voeren en verder uit het
oogpunt van fraudepreventie- en bestrijding. Voor dezelfde doeleinden worden indien anders
3-3
wordt betaald dan door middel van een eenmalige machtiging, geen creditcardnummers of
bankrekeningnummers bewaard, maar wel de soort creditcard en de gebruikte bank;
- het meten van de belangstelling voor de diensten van Onderdelen Netwerk.nl B.V. en het
bevorderen van gebruikersgemak van de website;
- informatie aan gebruikers over diensten en updates;
- Onder het beding dat u daarvoor uw toestemming heeft verleend, het verzenden van reclameuitingen,
afkomstig van zorgvuldig door Onderdelen Netwerk.nl B.V. geselecteerde partijen,
waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis
van uw gebruik van de diensten van Onderdelen Netwerk.nl B.V. of door u opgegeven
voorkeuren;
- eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.
 
4. INFORMATIEGEBRUIK VAN ONDERDELEN NETWERK.NL B.V.:
U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op de website van
Onderdelen Netwerk.nl B.V. uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die
andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken
van persoonsgegevens wanneer die andere gebruiker daarvoor niet uitdrukkelijk zijn of haar
toestemming gegeven heeft.
Onderdelen Netwerk.nl B.V. kan berichten die via haar website worden verstuurd blokkeren met
bijvoorbeeld automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.
 
5. WIJZIGEN EN VERWIJDEREN:
U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de website van Onderdelen
Netwerk.nl B.V. of door haar laten wijzigen of verwijderen. Voor de handelingen die Onderdelen
Netwerk.nl B.V. ten behoeve daarvan voor u dient te verrichten is zij gerechtigd u daarvoor kosten
in rekening te brengen. Onderdelen Netwerk.nl B.V. kan het bekijken, wijzigen of verwijderen
weigeren wanneer zij al het vermoeden heeft, dat zulks kan conflicteren met de ”wet bescherming
persoonsgegevens” en of strijdig is met legitieme verzoeken van overheidswege.
Onderdelen Netwerk.nl B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en
verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven
beschreven doeleinden.
 
6. BEVEILIGING:
Onderdelen Netwerk.nl B.V. doet haar best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te
beveiligen en neemt diverse technische- en organisatorische maatregelen (onder andere codering,
wachtwoorden, fysieke beveiliging) Dit met het doel verlies of tegen enige vorm van nietgeautoriseerde
toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige
verwerking tegen te gaan,.
 
7. SLOTBEPALING:
Het staat Onderdelen Netwerk.nl B.V. vrij om dit beleid te allen tijde aan te passen. De
aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Onderdelen Netwerk.nl B.V.
raadt u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u
sturen naar info@onderdelennetwerk.nl.
Dit privacybeleid is samengesteld door De Incassokamer B.V. en ingegaan op 28-11-2011
© copyright, De Incassokamer B.V.'
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1 -ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN de besloten vennootschap Onderdelen Netwerk.nl B.V. De Roef 10 9206 AK Drachten inschrijving kamer van koophandel nr. 52050912 NOVEMBER 2011 -
 
2 -ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door debesloten vennootschap genaamd Onderdelen Netwerk.nl B.V. (inschrijvingsnr. K.v.K. 52050912)en of diens rechtsopvolger met ondermeer de handelsnaam www.onderdelennetwerk.nl, hierna tenoemen Onderdelen Netwerk.nl B.V., aan derden gedaan, op alle door Onderdelen Netwerk.nl B.V.in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meestruime zin van het woord door Onderdelen Netwerk.nl B.V. met derden aangegaan.b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- ofvestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waarde overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.c. Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor Onderdelen Netwerk.nlB.V. niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Onderdelen Netwerk.nl B.V. te eniger tijdtoegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer hetrecht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haarvaststaand voor zich op te eisen.
 
ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN
a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders isvermeld. Zij zijn naar beste weten door Onderdelen Netwerk.nl B.V. gedaan en gebaseerd opeventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.b. De door Onderdelen Netwerk.nl B.V. in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen ofop andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur,finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.Onderdelen Netwerk.nl B.V. is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventueleonjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 
ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN
a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Onderdelen Netwerk.nl B.V., onverschilligof deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaalof ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en anderin de ruimste zin.b. Alle met Onderdelen Netwerk.nl B.V. gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijkebevestiging door Onderdelen Netwerk.nl B.V., dan wel doordat Onderdelen Netwerk.nl B.V.met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen opbovenbedoelde overeenkomsten binden Onderdelen Netwerk.nl B.V. eerst, nadat en voor zoverdeze door Onderdelen Netwerk.nl B.V. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgeverwordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Onderdelen Netwerk.nl B.V. geslotenovereenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadathij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegendeze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geachtkennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Onderdelen Netwerk.nlB.V. met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kanen mag namens Onderdelen Netwerk.nl B.V. overeenkomsten sluiten.- 3 -c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Onderdelen Netwerk.nlB.V. te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren,waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens datOnderdelen Netwerk.nl B.V. hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op dezevoorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens OnderdelenNetwerk.nl B.V. zou kunnen doen ontstaan
 
.ARTIKEL 3.2 OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND
Daar waar er opdrachten/overeenkomsten tot stand komen, waarbij de “wet overeenkomsten opafstand” opgeld kan doen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal OnderdelenNetwerk.nl B.V. deze wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden dieomwille van hun algemene karakter in die omstandigheden conflictueus zijn met deze wet,daaraan ondergeschikt zijn. Zie BW Boek 7 afd. 9.a art. 46a e.v. voor de inhoud van deze wet.Deze wet heeft ten doel consumenten meer juridische bescherming te bieden bij het aangaan vandit type overeenkomsten.
 
Artikel 4. Gebruik en misbruik van de website(s) van Onderdelen Netwerk.nl B.V. alsmede de omgang met gegevens en materiaal:
a. Gebruik:Indien gebruiker/koper/opdrachtgever of zijdens hem, er een advertentie geplaatst wordt, zal hij(en/of zal men zijdens hem) niet:- handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met beleid van Onderdelen Netwerk.nlB.V. zoals verwoord in deze algemene voorwaarden (en de Beleidsregels);- onjuiste of misleidende informatie verstrekken;- handelen in strijd met enige rechten van derden;- berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;- virussen of andere technologie verspreiden die Onderdelen Netwerk.nl B.V. of de belangen ofhet eigendom van gebruikers en/of bezoekers van de website(s) van Onderdelen Netwerk.nlB.V. kunnen schaden;- de goede werking van Onderdelen Netwerk.nl B.V. verstoren of de infrastructuur vanOnderdelen Netwerk.nl B.V. onredelijk belasten;- enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;- binnenhalen of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbijinbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;- maatregelen om de toegang tot de website(s) van Onderdelen Netwerk.nl B.V. te voorkomenof te beperken, omzeilen.b. Misbruik:Voor het melden van illegale en inbreukmakende advertenties en andere problemen ofbeledigende inhoud, als ook klachten omtrent oplichting verzoeken wijgebruiker/koper/opdrachtgever bij voorkeur gebruik te maken van de “this is not ok” button enzo dit onverhoopt niet mocht functioneren, van het e-mailadres: Info@onderdelennetwerk.nlMede op deze wijze kan Onderdelen Netwerk.nl B.V. met behulp vangebruiker/koper/opdrachtgever haar website(s) zo schoon en veilig mogelijk maken.Indien Onderdelen Netwerk.nl B.V. aanwijzingen van andere kopers/opdrachtgevers ontvangt ofom andere redenen van mening is dat bepaalde kopers/opdrachtgevers problemen veroorzakenof niet handelen in overeenstemming met de letter en/of de geest van het OnderdelenNetwerk.nl B.V. gebezigde beleid zoals verwoord in deze algemene voorwaarden, dan staat hetOnderdelen Netwerk.nl B.V. vrij – indien zij daartoe aanleiding ziet – die maatregelen te treffen,dewelke haar als noodzakelijk voorkomen. Dit kan ondermeer de hieronder genoemdemaatregelen betreffen:• Onderdelen Netwerk.nl B.V. kan en mag haar dienst beperken of beëindigen en gehosteinhoud verwijderen;• Onderdelen Netwerk.nl B.V. kan en mag technische, juridische en wettelijke maatregelentreffen om gebruiker/koper/opdrachtgever van haar website(s) te weren;• Om Onderdelen Netwerk.nl B.V., de gebruiker/koper/opdrachtgever en bezoekers van haarwebsite(s) te beschermen en fraude te voorkomen, kan en mag Onderdelen Netwerk.nl B.V.- 4 -de persoonsgegevens van gebruiker/koper/opdrachtgever verwerken, zoals uitgelegd in haarPrivacybeleid;• Onderdelen Netwerk.nl B.V. kan persoonsgegevens van gebruiker/koper/opdrachtgever aanbepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen degrenzen van hetgeen de wet haar toestaat, dan wel haar toe verplicht en zoals uitgelegd inhaar Privacybeleid.Deze lijst is geen begrensde opsomming. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wetOnderdelen Netwerk.nl B.V. toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of zij al dan nietbesluit om gebruiker/koper/opdrachtgever van haar website(s) te weren, accepteert zij geenaansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van haar website(s) door koper/opdrachtgever.Omgang gegevens en materiaalDe website(s) van Onderdelen Netwerk.nl B.V. bevat gegevens van haar, van gebruiker/koper/-opdrachtgever en van andere gebruikers. Gebruiker/koper/opdrachtgever gaat ermee akkoordde auteursrechten en/of handelsmerken van Onderdelen Netwerk.nl B.V. niet te gebruiken, tekopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van materiaal op de website(s) vanOnderdelen Netwerk.nl B.V. geeft gebruiker/koper/opdrachtgever Onderdelen Netwerk.nl B.V.toestemming dit te gebruiken voor publiciteit–doeleinden van haar betreffende website(s).Sommige geplaatste advertenties kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoalskranten, niet aan Onderdelen Netwerk.nl B.V. gelieerde website(s). Door gebruik te maken vande dienstverlening van Onderdelen Netwerk.nl B.V. gaat gebruiker/koper/opdrachtgever ermeeakkoord dat advertenties van gebruiker/koper/–opdrachtgever getoond kunnen worden doormiddel van deze andere distributiekanalen. Onderdelen Netwerk.nl B.V. behoudt zich het rechtvoor om de advertentie van gebruiker/koper/opdrachtgever te verwijderen indien zij via haarwebsite(s) een melding krijgt, dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins instrijd is met enige wet en/of haar algemene voorwaarden en het door haar gevoerde beleid.Wanneer Gebruiker/koper/opdrachtgever van mening is dat inbreuk gemaakt wordt op deintellectuele eigendomsrechten van gebruiker/koper/opdrachtgever, dan verzoekt OnderdelenNetwerk.nl B.V. gebruiker/koper/opdrachtgever haar hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in kenniste stellen.
 
ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID
a. Onderdelen Netwerk.nl B.V. is, behoudens het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden,niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het nietbeantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzijdit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Onderdelen Netwerk.nl B.V. ditook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld,oorlogen en aardbevingen.b. Indien Onderdelen Netwerk.nl B.V. wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomstschadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn totten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederenen/of diensten, zulks met een maximum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro).c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgeverjegens Onderdelen Netwerk.nl B.V. niet op.
 
ARTIKEL 6: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING
 a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naarbeste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voorOnderdelen Netwerk.nl B.V. niet bindend.- 5 -b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgevernooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enigeverplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan nietmet deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van OnderdelenNetwerk.nl B.V., zal Onderdelen Netwerk.nl B.V. in nader overleg treden metkoper/opdrachtgever.d. Levering geschiedt af het bedrijf van Onderdelen Netwerk.nl B.V. of een andere doorOnderdelen Netwerk.nl B.V. te bepalen plaats.e. Wanneer door Onderdelen Netwerk.nl B.V., verkochte goederen of aangeboden diensten, na aande koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zijgedurende drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurendedeze periode opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal hettotaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten enrente, van koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoeldegoederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aanOnderdelen Netwerk.nl B.V..f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere,met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is OnderdelenNetwerk.nl B.V. gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Onderdelen Netwerk.nlB.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.
 
ARTIKEL 7: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO
a. De keuze van het transportmiddel is aan Onderdelen Netwerk.nl B.V..b. Het transport van de bij Onderdelen Netwerk.nl B.V. bestelde/gekochte goederen geschiedt voorrekening van de koper/opdrachtgever. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.c. Alle bij Onderdelen Netwerk.nl B.V. bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door koperopdrachtgever retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico vande koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is dekoper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterredienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekeningvan koper/opdrachtgever.Indien koper/opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijktte zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen inontvangst te nemen, dan heeft Onderdelen Netwerk.nl B.V. het recht om de aflevering om te zettenin een afhaalplicht van koper/opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadatdeze middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever daarvan inkennis heeft gesteld.e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtuigenvan de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederenof materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoedingvan de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door ofnamens Onderdelen Netwerk.nl B.V., verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat tehebben ontvangen.- 6 -
 
ARTIKEL 8: PRIJZEN EN KOSTEN
a. Voor iedere opdracht stelt Onderdelen Netwerk.nl B.V. afzonderlijk een prijs of een tarief vast.Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door OnderdelenNetwerk.nl B.V. te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. Dein de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren,koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een vandeze factoren is Onderdelen Netwerk.nl B.V. gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstigte wijzigen.b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties,met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..c. Onderdelen Netwerk.nl B.V. is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in devorm van een bankgarantie) te eisen.d. Onderdelen Netwerk.nl B.V. behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.
 
ARTIKEL9: BETALINGSCONDITIES
a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de doorOnderdelen Netwerk.nl B.V. toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen nafactuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.a.2 Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteitengeschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op eenuitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.b. De leverancier is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening tebrengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag magworden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 dagen na factuurdatumwordt betaald.c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore vanOnderdelen Netwerk.nl B.V. of op een door Onderdelen Netwerk.nl B.V. aan te wijzen bank- ofgirorekening.d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen OnderdelenNetwerk.nl B.V. en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn dezekortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep wordengedaan.
 
ARTIKEL 10: RECLAMES
 a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en opfactuurbedragen, dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de producten of diensten of vande betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Onderdelen Netwerk.nl B.V. te zijningediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Hetrecht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens dezebewerkte, verwerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan deverpakking beschadigd is.b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen opgrond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen veertien dagen na kennisnemingvan deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnenworden, schriftelijk en aangetekend bij Onderdelen Netwerk.nl B.V. te zijn ingediend ondernauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclamevervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doetafstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen- 7 -in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen nietdoor de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meerontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebbengoedgekeurd. Wanneer Onderdelen Netwerk.nl B.V. van oordeel is dat een gerechtvaardigde klachtis ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag alsschadeloosstelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over tegaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van dekoper/opdrachtgever om aan Onderdelen Netwerk.nl B.V. het verkeerd of ondeugdelijk geleverdefranco te retourneren; een en ander ter keuze van Onderdelen Netwerk.nl B.V..d. Onderdelen Netwerk.nl B.V. is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen,wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aanal zijn bestaande verplichtingen jegens Onderdelen Netwerk.nl B.V., uit welke overeenkomst danook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door OnderdelenNetwerk.nl B.V. worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschiedenvoor hun rekening en risico.
 
ARTIKEL 11: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING
a. Onderdelen Netwerk.nl B.V. heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht ingebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Onderdelen Netwerk.nlB.V. uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haarverplichtingen jegens koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslagliggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonderdoor koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden enonverminderd de Onderdelen Netwerk.nl B.V. toekomende rechten.Onderdelen Netwerk.nl B.V. heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is vaneen Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen vanschuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar demaatstaven van Onderdelen Netwerk.nl B.V., dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingenvan Onderdelen Netwerk.nl B.V. op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstondopeisbaar.b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met Onderdelen Netwerk.nl B.V. geslotenovereenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Onderdelen Netwerk.nl B.V. eveneensgerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel iskoper/opdrachtgever, zulks naar keuze van Onderdelen Netwerk.nl B.V., annuleringskostenverschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.
 
ARTIKEL 12: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING
Indien de betaling van de door Onderdelen Netwerk.nl B.V. toegezonden facturen niet heeftplaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geachtvan rechtswege in verzuim te zijn en heeft Onderdelen Netwerk.nl B.V., zonder nadereingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigdebedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijkachterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderdde aan Onderdelen Netwerk.nl B.V. verder toekomende rechten, waaronder het recht opkoper/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- alsbuitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het inte vorderen bedrag, met een minimum van EURO 150,00 (zegge; honderd en vijftig euro)- 8 -
 
ARTIKEL 13: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
 a. Zolang een koper/opdrachtgever aan Onderdelen Netwerk.nl B.V. geen volledige betaling van dedoor Onderdelen Netwerk.nl B.V. aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/ofuitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van dekoper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom vanOnderdelen Netwerk.nl B.V..b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot deverkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Onderdelen Netwerk.nl B.V.zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welkgeval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd hetrecht van Onderdelen Netwerk.nl B.V. zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen vaneventueel door Onderdelen Netwerk.nl B.V. geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen:geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..c. Onderdelen Netwerk.nl B.V. behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen,auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgeveronder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdatkoper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens OnderdelenNetwerk.nl B.V. heeft voldaan.d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengdeigendomsvoorbehoud geldt heeft Onderdelen Netwerk.nl B.V. het recht het aldaar geldendeverlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.
 
ARTIKEL 14: OVERMACHT
a. Overmacht ontslaat Onderdelen Netwerk.nl B.V. van haar verplichtingen jegens dekoper/opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen entoestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijfOnderdelen Netwerk.nl B.V., zoals: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buitenNederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies ofbeschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer ofandere beperkingen van overheidswege, etc.. Onderdelen Netwerk.nl B.V. is van haar verplichtingenontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan welelders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht isOnderdelen Netwerk.nl B.V. gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering vande overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel often dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Onderdelen Netwerk.nl B.V.. Koper/opdrachtgeverzal van de ten deze door Onderdelen Netwerk.nl B.V. genomen beslissing schriftelijkbericht ontvangen.
 
ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
a. De Intellectuele eigendomsrechten van alle Onderdelen Netwerk.nl B.V. (ten behoeve vankoper/opdrachtgever) vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren OnderdelenNetwerk.nl B.V. toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeënOnderdelen Netwerk.nl B.V. is ten strengste verboden, tenzij Onderdelen Netwerk.nl B.V.hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door OnderdelenNetwerk.nl B.V., ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 15a gestelde houdt, maakt OnderdelenNetwerk.nl B.V. zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak opeen boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of eengedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.- 9 -
 
Artikel 16: GARANTIES
a. Door Onderdelen Netwerk.nl B.V. wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingenvan de garantieclausule die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantieeerst in werking, nadat Onderdelen Netwerk.nl B.V. schriftelijk aangetekend door dekoper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld.b. Wordt er door Onderdelen Netwerk.nl B.V. wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake isvan een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Onderdelen Netwerk.nl B.V.eerst schriftelijk aangetekend door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld teworden.c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze vanOnderdelen Netwerk.nl B.V.. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtendegarantieverlening door Onderdelen Netwerk.nl B.V..d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van dekoper/opdrachtgever bij Onderdelen Netwerk.nl B.V. of bij een door Onderdelen Netwerk.nl B.V.hiervoor ingeschakelde derde.
 
ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
 a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Onderdelen Netwerk.nl B.V. te sluiten overeenkomstenis Nederlands recht van toepassing. Het staat Onderdelen Netwerk.nl B.V. evenwel vrij zichop ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waarkoper/opdrachtgever gevestigd is, dan wel op het Weens koopverdrag. Alsdan zal, in afwijking vanhet hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechterin het rechtsgebied van de koper/opdrachtgever. Onderdelen Netwerk.nl B.V. behoeftkoper/opdrachtgever hierover niet vooraf in kennis te stellen.b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechterin het Arrondissement Leeuwarden dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijkeinstantie, zulks evenwel ter keuze van Onderdelen Netwerk.nl B.V..c. Indien enig artikel of subartikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel nietdoor Onderdelen Netwerk.nl B.V. wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid vanandere artikelen.
 
SLOTBEPALING: Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Onderdelen Netwerk.nl B.V. samengesteld engedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige entoekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met inachtneming van het bepaalde in BW boek 6 afdeling 3.Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”
 
 
1-3
PRIVACYBELEID
1. ALGEMEEN:
Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld.
Onderstaand wordt de omgang van Onderdelen Netwerk.nl B.V. met uw persoons- en
bedrijfsgegevens beschreven waaronder begrepen het verzamelen, gebruiken en delen van deze
gegevens. Dit in relatie tot de door haar geëxploiteerde website(s) zoals bijvoorbeeld
www.onderdelennetwerk.nl en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING:
Wanneer u gebruik maakt van de website van Onderdelen Netwerk.nl B.V. staat u haar
ondermeer toe dat zij, voor zover zij dit wenselijk acht, de volgende gegevens van u verzamelt en
verwerkt.:
- van alle bezoekers, kopers, bieders op haar website verzamelt en verwerkt Onderdelen
Netwerk.nl B.V. standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op pageviews,
verkeer van en naar haar website. Ook geldt dit ten aanzien van achtergelaten gegevens ten
aanzien van IP-adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere adresuitingen voor zover
opgegeven.
- van adverteerders verzamelt Onderdelen Netwerk.nl B.V. het IP-adres, e-mailadres, per
wanneer de adverteerder actief is op Onderdelen Netwerk.nl B.V. en, voor zover opgegeven,
naam- adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer en advertentiegegevens. Bij betaling
door de adverteerder geldt dit evenzo ten aanzien van bank– en creditcardgegevens, daaronder
begrepen de rekeningnummers. NB: Deze financiële gegevens worden slechts voor eigen
gebruik en voor direct betrokken derden, zoals bijvoorbeeld het incassobureau en/of
advocatuur gebruikt.
- van gecontroleerde verkopers verzamelen/bewaren wij de naam- adres- en
woonplaatsgegevens, buitenland (indien van toepassing) en -uitsluitend om de juistheid van
gegevens te controleren- een kopie van een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs alsmede een
kopie van een recent bank- of giroafschrift.
- van deelnemers aan een forum heeft Onderdelen Netwerk.nl B.V. eveneens het recht IPadressen
en de gegevens die zij op het forum hebben geplaatst te verzamelen en te verwerken.
- van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelt en verwerkt Onderdelen
Netwerk.nl B.V. naam- adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres en inzending voor de actie
of prijsvraag.
- van mensen die een bericht sturen aan de helpdesk verzamelt en verwerkt Onderdelen
Netwerk.nl B.V. IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking.
- naar aanleiding van meldingen kan Onderdelen Netwerk.nl B.V. informatie, persoonsgegevens
inbegrepen, verwerken over bepaalde geschillen tussen adverteerders en gebruikers/bezoekers,
ondermeer door deze gegevens op te slaan in een database van Onderdelen Netwerk.nl B.V.. De
in dit kader verwerkte gegevens worden niet op grond van eigen onderzoek vastgelegd door
Onderdelen Netwerk.nl B.V., maar zijn afkomstig van gebruikers van de website die middels
een melding informatie aan Onderdelen Netwerk.nl B.V. verstrekken.
- Voortvloeiend uit de meldingen kan Onderdelen Netwerk.nl B.V. informatie verwerken,
persoonsgegevens inbegrepen, over (veronderstelde) inbreuken op intellectuele
eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.
Cookies, webbakens
Begripsverklaring:
1. Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.
Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies, waaronder cookies
gebaseerd op Flash-technologie). Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u
uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van
uw webbrowser. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet
beschadigen.
2. Webbakens zijn elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst.
2-3
Onderdelen Netwerk.nl B.V. of haar serviceproviders kunnen gebruik maken van cookies of
webbakens op sommige van haar webpagina’s. Onderdelen Netwerk.nl B.V. kan sessie cookies
gebruiken om bijvoorbeeld het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente
cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u
kan worden geoptimaliseerd. Onderdelen Netwerk.nl B.V. kan permanente cookies gebruiken om
bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de website te zetten en om informatie te verzamelen over
haar klanten voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van serviceinformatie
over haar producten en diensten en gerichte marketing rond haar producten en
diensten, evenals gerichte marketing van haar groepsmaatschappijen en eventueel (indien u daar
toestemming voor hebt gegeven) door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Ook kan Onderdelen
Netwerk.nl B.V. permanente cookies gebruiken om het vertrouwen in en de veiligheid van haar
website te bevorderen.
Het gericht gebruik van cookies kan Onderdelen Netwerk.nl B.V. helpen bij het maken van
analyses over het gebruik van haar website en stelt Onderdelen Netwerk.nl B.V. in staat om haar
klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Ook stelt het gebruik
Onderdelen Netwerk.nl B.V. in staat om de promotionele effectiviteit te meten en om het
vertrouwen in en veiligheid van onze website te bevorderen.
Ter informatie;
- bepaalde aan te bieden en aangeboden functionaliteiten zijn alleen beschikbaar door gebruik
van cookies,
- Onderdelen Netwerk.nl B.V. kan cookies gebruiken om haar te helpen u te identificeren en uw
ingelogd-status te behouden;
- U bent vrij om cookies te weigeren voor zover uw browser u daartoe in staat stelt. Het kan wel
uw gebruik van sommige websites of diensten van Onderdelen Netwerk.nl B.V. in de weg
staan. Raadpleeg desgewenst de helpfunctie van uw browser en de Flash-instellingen.
Onderdelen Netwerk.nl B.V. kan met serviceproviders werken die cookies of webbakens op uw
computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u de
website van Onderdelen Netwerk.nl B.V. gebruikt. De verkregen informatie stelt hen in staat om
Onderdelen Netwerk.nl B.V. te helpen bij inhoudelijk klantgerichte reclame. Het is niet de
bedoeling dat deze bedrijven enige persoonsgegevens over u verzamelen met behulp van deze
technologieën.
 
3. DOEL GEGEVENSVERWERKING EN DOORGIFTE:
De verkregen gegevens worden door Onderdelen Netwerk.nl B.V. enkel ten behoeve van eigen
gebruik aangewend en beperkt voor derden. Hierbij dient u o.a. te denken aan:
- het leveren van onze diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor
handel op www.onderdelennetwerk.nl en andere ondersteunende promotionele activiteiten;
- het bevorderen van veilige handel via Onderdelen Netwerk.nl B.V., het detecteren en opvolgen
van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via haar website;
- ten behoeve van gebruikers voor het beantwoorden van hun vragen;
- het vastleggen/constateren van meldingen aangaande geschillen en (vermeende) inbreuken op
intellectuele eigendomsrechten;
- het aan bepaalde derden verstrekken van (persoons)gegevens, zoals rechthebbenden,
toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties, indien
Onderdelen Netwerk.nl B.V. daartoe gehouden is op grond van wet- en regelgeving of daartoe
aanleiding ziet op grond van dit privacybeleid;
Dit kan evenzo geschieden in civielrechtelijke kwesties ten behoeve van de waarheidsvinding bij
een geschil waarbij Onderdelen Netwerk.nl B.V. rechtens direct, of wel indirect betrokken is of
kan gaan worden
- het afdwingen van naleving van gebruiksvoorwaarden en/of beleidsregels van Onderdelen
Netwerk.nl B.V.;
- het innen van vergoedingen;
- Voor zover er sprake is van eenmalige machtiging(en) worden het gebruikte
bankrekeningnummer en de adresgegevens door Onderdelen Netwerk.nl B.V. bewaard om
ertoe bij te dragen, dat u deze gegevens maar één keer hoeft in te voeren en verder uit het
oogpunt van fraudepreventie- en bestrijding. Voor dezelfde doeleinden worden indien anders
3-3
wordt betaald dan door middel van een eenmalige machtiging, geen creditcardnummers of
bankrekeningnummers bewaard, maar wel de soort creditcard en de gebruikte bank;
- het meten van de belangstelling voor de diensten van Onderdelen Netwerk.nl B.V. en het
bevorderen van gebruikersgemak van de website;
- informatie aan gebruikers over diensten en updates;
- Onder het beding dat u daarvoor uw toestemming heeft verleend, het verzenden van reclameuitingen,
afkomstig van zorgvuldig door Onderdelen Netwerk.nl B.V. geselecteerde partijen,
waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis
van uw gebruik van de diensten van Onderdelen Netwerk.nl B.V. of door u opgegeven
voorkeuren;
- eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.
 
4. INFORMATIEGEBRUIK VAN ONDERDELEN NETWERK.NL B.V.:
U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op de website van
Onderdelen Netwerk.nl B.V. uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die
andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken
van persoonsgegevens wanneer die andere gebruiker daarvoor niet uitdrukkelijk zijn of haar
toestemming gegeven heeft.
Onderdelen Netwerk.nl B.V. kan berichten die via haar website worden verstuurd blokkeren met
bijvoorbeeld automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.
 
5. WIJZIGEN EN VERWIJDEREN:
U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de website van Onderdelen
Netwerk.nl B.V. of door haar laten wijzigen of verwijderen. Voor de handelingen die Onderdelen
Netwerk.nl B.V. ten behoeve daarvan voor u dient te verrichten is zij gerechtigd u daarvoor kosten
in rekening te brengen. Onderdelen Netwerk.nl B.V. kan het bekijken, wijzigen of verwijderen
weigeren wanneer zij al het vermoeden heeft, dat zulks kan conflicteren met de ”wet bescherming
persoonsgegevens” en of strijdig is met legitieme verzoeken van overheidswege.
Onderdelen Netwerk.nl B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en
verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven
beschreven doeleinden.
 
6. BEVEILIGING:
Onderdelen Netwerk.nl B.V. doet haar best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te
beveiligen en neemt diverse technische- en organisatorische maatregelen (onder andere codering,
wachtwoorden, fysieke beveiliging) Dit met het doel verlies of tegen enige vorm van nietgeautoriseerde
toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige
verwerking tegen te gaan,.
 
7. SLOTBEPALING:
Het staat Onderdelen Netwerk.nl B.V. vrij om dit beleid te allen tijde aan te passen. De
aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Onderdelen Netwerk.nl B.V.
raadt u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u
sturen naar info@onderdelennetwerk.nl.
Dit privacybeleid is samengesteld door De Incassokamer B.V. en ingegaan op 28-11-2011
© copyright, De Incassokamer B.V.
 
DISCLAIMER
Deze website van Onderdelen Netwerk.nl B.V. is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
opgezet. Het kan echter voorkomen, dat op enig moment niet alle informatie daarop actueel,
juist en/of volledig is. De inhoud van de website heeft een informatief karakter en er kunnen
geen rechten door gebruiker/koper/opdrachtgever aan ontleend worden. Hierin wordt
ondermeer tariefinformatie begrepen.
Uitzondering hierop vormen de toepasselijke algemene voorwaarden van Onderdelen
Netwerk.nl B.V., die voor alle offertes, transacties en gebruik van deze website gelden.
Onderdelen Netwerk.nl B.V. behoudt zich ondermeer ten alle tijden het recht voor om
verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan deze website.
Er wordt door Onderdelen Netwerk.nl B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor
eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de
daarop vermelde/geplaatste informatie. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van
bewijsbare schuld op grond van grove nalatigheid door Onderdelen Netwerk.nl B.V..
Onderdelen Netwerk.nl B.V. kan evenmin instaan voor de omstandigheid wanneer enige
informatie op deze website niet beantwoordt aan het doel waarvoor de betreffende informatie
geraadpleegd wordt.
Grafische en/of tekstuele weergave van deze website mogen zonder de uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van Onderdelen Netwerk.nl B.V. niet verveelvoudigd
of openbaar gemaakt worden. Ook mogen ze niet opgeslagen worden in een geautomatiseerd
(gegevens) bestand. Dit alles in welke vorm of wijze dan ook.
Voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie acht Onderdelen
Netwerk.nl B.V. zich niet aansprakelijk.
Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten door Onderdelen Netwerk.nl B.V..